403 Forbidden

You don't have permission to access / on this server.

Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

شنبه,16فوریه2019عضویتدرسایتراهنمایعضویتویژهدرسایتپرداختهزینهعضویتویژهتماسبامانقشهسایتصفحهاصلیفروشگاهمعماریایرانیانآموزشنرمافزارهایمعماریآموزشاتوکدآموزشاسکیس،راندوفکروکی،شیتبندیآموزشتریدیمکسآموزشرویتRevitآموزشفتوشاپدرمعماریدانلودنرمافزارهایمعمارینقشهنقشهبناهایتاریخینقشههایاختصاصیاعضایvipنقشههایسازهاینقشههایفاز2نقشههایمسکونیوآپارتمانینقشههایمعمارینقشههایویلاییمعماریروزدانشجوییمعماریعمرانمعماریاسلامیمعماریجهانپروژهکارآموزیپروژهمترهوبرآوردپروژههایشرکتهایایرانیطرحدانشجوییموزههتلویلامجتمعهایمسکونیبزرگمسکونیفرهنگیورزشیورودی(سردر)پایانهمسافربریپارکمرمتیمجتمعفرهنگیوفرهنگسراکلینیکتخصصیکافیشاپمقالاتمقالاتمعماریمفاهیممغماریمقالاتاجراییساختمانمقالاتشهرسازیمقالاتمعماریمنظرمقالاتعمرانفیلمفارسیآموزشاسکیسوراندوباماژیک–مدرسعمادالدینزنددانلودکتابآموزشرویتدرمعماریRevit2019کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشکدانلودآبجکتماشین3dmax(بهمراهتنظیماتvray)فوقالعادهزیبا–خودروAlfaRomeoدانلودصحنهسهبعدیسرویسبهداشتیوحماممدرن(مکس–vrayوفتوشاپدرمعماری)حرفهایطراحیویلای150متریدوبلکسبسیارزیبا(نقشهویلایایرانیشیبدارشمالکشور)مجموعه12مدلپردهپذیرایی،آشپزخانهواتاقخوابجدید(عکسمدلهایجدیدپردهایرانی)قبلیبعدیبیشتربخوانید»فیلمفارسیآموزشاسکیسوراندوباماژیک–مدرسعمادالدینزندسیروسبرادران23/07/2013براییادگیریفنوناسکیسوتکنیکهایراندوکردنباانواعابزارهایگوناگونرنگآمیزی،شایدچیزیبهترازدیدننمونهکاراساتیداینفنوبهرهگیریازتجربیاتکلامیآنهانباشد.مجموعهپ...بیشتربخوانید»دانلودکتابآموزشرویتدرمعماریRevit2019سیروسبرادران16/12/2018نرمافزاررویتبرایمعماریازمحبوبترینوپرکاربردتریننرمافزارهایسهبعدیمعماریبهشمارمیرودکهبهجراتمیتوانگفتبعدازتریمکسدررتبهدومقراردارد.(آموزشرویت2019Rev...بیشتربخوانید»کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)سیروسبرادران14/10/2018نرمافزارمعماریراینوrhinoواسکیچآپsketchupازمعروفترینوباکیفیتتریننرمافزارهایسهبعدیطراحیساختمانومعماریبشمارمیرود.یکیازمشکلاتکارباایننرمافزارهاکمبودمت...بیشتربخوانید»طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشکسیروسبرادران25/08/2018طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشک (نقشههایویلایی)طراحیویلایشهرییزدبراساسیکطرحمفهومیحاصلازجرماشکالهندسیوهمچنین...بیشتربخوانید»دانلودآبجکتماشین3dmax(بهمراهتنظیماتvray)فوقالعادهزیبا–خودروAlfaRomeoسیروسبرادران06/02/2018آبجکتماشینبرایفتوشاپ-آبجکتماشینایرانی-آبجکتماشیناتوکد-آبجکتماشینبرایرویت-آبجکتماشین206-آبجکتماشینلباسشویی-آبجکتماشینبرایاسکچاپ-آبجکتماشین3dmax-آب...بیشتربخوانید»دانلودصحنهسهبعدیسرویسبهداشتیوحماممدرن(مکس–vrayوفتوشاپدرمعماری)حرفهایسیروسبرادران21/01/2018نرمافزارمکسدرمعماریوفتوشاپدرمعماریازجملهنرمافزارهاییاستکهمیتوانباآنصحنههایزیباییرابوجودآورد.برایاینبارفایلتریدیحماموسرویسبهداشتیبسیارزیباوحرفها...بیشتربخوانید»طراحیویلای150متریدوبلکسبسیارزیبا(نقشهویلایایرانیشیبدارشمالکشور)سیروسبرادران13/01/2018طراحینقشهویلادرزمینشیبدارمحاصنومشکلاتخاصیرادارد.(نقشهویلایایرانی)ازجملهاینکهطراحیپلانویلایشیبدارطرحساختمانراداراینماییبینظیرمیکندوازاینلحاظجزو...بیشتربخوانید»مجموعه12مدلپردهپذیرایی،آشپزخانهواتاقخوابجدید(عکسمدلهایجدیدپردهایرانی)سیروسبرادران31/12/2017پردهپذیراییدرچیدمانخانههایایرانینقشپررنگیدارد.پردههامیتوانندجلوههاییازرنگوزیباییرادرخانهشمابهنمایشبگذارندوچیدمانآنراتحتتاثیرقراردهند. پردهپذیرایی...بیشتربخوانید»21عکسنمایساختمانایرانی(نمایترکیبی–نمارومی–نماسنگی–کلاسیک–مدرنو…)سیروسبرادران20/12/2017طراحینمایساختمانیازالزاماتشهرداریهابرایتمامیخانههامیباشد.(نمایساختمان)بههمیندلیلبرایاینبارمجموعه21عکسنمایساختمانیایرانیکهاکثرادرتهرانطراحیواجراشده...بیشتربخوانید»برنامهفیزیکیمهدکودک(اصولوضوابططراحیمهدکودک)سیروسبرادران15/12/2017درطراحیمعماریمهدکودکاصولوضوابطخاصیبرقراراستکهازجملهآنهابرنامهفیزیکیمهدکودکمیباشد. طراحیمهدکودکضوابطواستانداردهایخاصخودرامیطلبدکهدانستنبرنامهفی...بیشتربخوانید»دانلود40آبجکتکابینتآشپزخانهبرایرویت(کامپوننترویت–فمیلیرویت)آبجکتآشپزخانهرویتسیروسبرادران13/12/2017رویتازبهتریننرمافزارهایطراحیمعماریبشمارمیرود.(دانلود کامپوننترویت-کامپوننتآشپزخانهرویت -آبجکتآشپزخانهرویتrevit)بسیاریازدفاترطراحیداخلیعلاوهبرمکسازروی...بیشتربخوانید»دانلوداصولطراحیبیمارستان(ضوابططراحیبیمارستان)pdfسیروسبرادران12/12/2017طراحیبیمارستانوفضاهایدرمانیمانندهرفضایمعماریدیگریدارایاصولوضوابطخاصخودمیباشد.بسیاریازدانشجویانمعماریبرایطراحیپایاننامهمعماریوطرح4خودبهایناصولوضوا...بیشتربخوانید»دکوراسیونوطراحیداخلیآپارتمانلوکس(دکوراسیونداخلیمنزل)سیروسبرادران12/12/2017دکوراسیونهایسادهوشیکجایگاهخاصیدربینمعمارانومردمعادیپیداکردهاستوامروزهبسیاریازمردمبدنبالطراحیداخلیسادههستند.[captionid="attachment_7859"align="aligncente...فروشگاهمعماریایرانیانزیباترینآبجکتهایتزئیناتنمارومی،نماکلاسیک،گچبری،معماریکلاسیکو…(تمامینرمافزارهایسهبعدیمعماری)طراحیدکوراسیونونمایکلاسیکامریجدانشدنیازکارهایدفاترمعماریاستکهدرچندسالاخیرطرفداران[...]مجموعه1500نقشهویلاییهمراهبهسهبعدی–کاملااجراییدرایرانطرحهایویلاییازمجبوبترینبخشهاییاستکهامروزاغلبمردمبهآنتوجهخاصیرادارند.سالهاقبلویل[...]مجموعهزیباترینآبجکتهایمعماری،دکوراسیونومبلمانمدرن3dSkyPremiumPack–برایاولینباردرایرانداشتنابجکتهایبهروزو‌حرفهاینقشبسیارزیادیرادرزیباترکردنسهبعدیهایمعماریودکوراسیوندا[...]آموزشفارسیپستپروداکشندرمعماری(ازمبتدیتاپیشرفته)فتوشاپدرمعماری2پستپروداکشنPostproductionفرآیندکامپوزیتحرفهایصحنهها،اعمالجلوههایویژه،تنظیمحرفهایرنگ[...]پکیجآبجکتهاینمایرومی،سیمانبریوگچبریداخلیساختمان(اتوکد،مکس،رویت،اسکیچآپ،آرشیکد)آبجکتنمایکلاسیکطراحینمایساختمانودکوراسیونتوسطتریدیمکسازجملهمحبوبترینکارهاییاستکهاغلبدفاتر،مهندسی[...]کاملترینمجموعهآبجکتهایطراحیداخلیودکوراسیونکلاسیک(مبلمانکلاسیک)طراحیداخلیودکوراسیونکلاسیکوسنتیاصلمهمکارهرطراحوسهبعدیکاریاستکهدرآنبایدضرافتهای[...]کاملترینمجموعهسئوالاتوجزواتکارشناسیارشدمعماریورشتههایزیرمجموعهامتحانارشدمعماریرامیتوانسرآغازتحصیلاتعالیهمهندسانمعمارنامید.بسیاریازدانشجویانرشتهمعما[...]عکسهایطراحیداخلیاجراشدهدرایران(سقفکاذب،کناف،پارکت،کابینت،کاغذدیواری،نورپردازیونورمخفیو…طراحیداخلیودکوراسیونازجملهمهمترینمقولههاییاستکهامروزهبسیاریازمردمبرایآناهمیتخاصیر[...]مجموعهزیباتریننماهایساختمانیایرانیسنگی,رومی,کامپوزیت,ترکیبی,آجری,کلاسیکو…(نما6)باگسترشروزافزونمصالحساختمانیبسیاریازمردمتوجهویژهایبهنمایساختمانهایخوددارندوحتیشه[...]آموزشسهبعدیوطراحینمایساختمانیسنگیوکامپوزیتدراتوکد،تریدیمکس،vrayوپستپروداکشنفتوشاپامروزهبسیاریازمردمتوجهویژهایبهطراحینمایساختمانیخوددارندوخداروشکرتاحدودیطراحینماه[...]کاملترینمجموعهآبجکتهایEvermotionArchmodels101-138تقریباتمامیکسانیکهبهصورتمعمولیوحرفهایبانرمافزارتریدیمکسکارمیکنندنامشرکت Evermotio[...]آموزشفارسیطراحینمایساختماندرتریدیمکس(همراهبارندگیریویری،منتالریوپستپروداکشنفتوشاپ)امروزهاکثرمهندسینوشرکتهایمعمارینقشههایمعماریوساختمانیخودراهمراهباسهبعدیبهمشتریان[...]مجموعه950نقشهساختمانمسکونیاجراشدهدرایران(طراحیشرکتهایمهندسینمشاورودفاترمهندسیمعروفایرانی)یکیازاصولپایهمعماریدیدنوالگوگرفتنازطرحهایدیگراندرکلیهزیرمجموعههایاینرشتهاست.بسیا[...]آموزشفارسیطراحیداخلیودکوراسیوندرتریدیمکس(همراهباآموزشvray–منتالریوپستپروداکشنفتوشاپ)اهمیتنرمافزارهایمعماریوبهخصوصتریدیمکسبرایسهبعدیکردننقشههایمعماریبرکسیپوشیدهنیست[...]مجموعه99مجلهبرترطراحیداخلیودکوراسیونمسکونی،تجاریواداری2015طراحیدکوراسیونداخلیمقولهبسیاریمهمیاستکهامروزهبسیاریازمردمبرایتزئیتاتخانه،ادارهومغا[...]پکیج4هزارعکسنمایساختمانمسکونیوویلاییاجراشدهدرایران(نما5)طراحینمایساختمانازمقولههاییاستکهامروزهبسیاربهآناهمیتمیدهندوحتیشهرداریبسیاریازشهره[...]کاملترینآموزشتریدیمکسدرمعماریبهزبانفارسیامروزهسهبعدیکردننقشههایمعمارییکیازمورادمهمکارهرمعماریاستو99درصدپروژههایدانشجویی[...]کاملترینمجموعهآبجکتهایRPCبههمراهآموزشونرمافزارArchvisionRPCCollectionsرندرگیریبسیاریازسهبعدیهای3dmax همیشهبامدتطولانیانجاممیگیردکهبهدلایلمختلفیازجملهضع[...]فیلمآموزشاسکیسوراندو–مدرسدکترمرتضیصدیقوآرتورامیدآذریدکترمرتضیصدیقرامیتوانمعروفترینوبهتریناستاداسکیسوراندودرایراننامیدکهتاکنونچندیدنک[...]فیلمفارسیآموزشاسکیسوراندوباماژیک–مدرسعمادالدینزندبراییادگیریفنوناسکیسوتکنیکهایراندوکردنباانواعابزارهایگوناگونرنگآمیزی،شایدچیزیبهترا[...]کسانیکهنقشههایهتل،بیمارستان،موزه،فرهنگسرا،دانشگاه(دانشکدههایمعماری)،مدرسهوهنرستان،رستوران،گالریهنر،بانک،ساختمانهایاداری،مراکزخریدومجتمعتجاری،خانههایمسکونی،سالناجتماعات،مهدکودک،ایستگاهاتوبوسوقطار،فرودگاه،مسکونیوآپارتمانیویانقشهازمکانهایخاصدیگرنیازدارندمیتوانندباشمارهزیرتماسبگیرندتاچندعرضچندیندقیقهمجموعهچندیننقشهازهرکدامازمکانهایبالارابرایشانایمیلکنم.کلیهپایاننامههاوضوابطومطالعاتکاملمجموعههایزیرموجودمیباشد.هتل،بیمارستان،فرودگاه،تئاتر،موزه،سینما،خانهورزش،مجموعهورزشی(استادیوموسالنهایچندمنظوره)،خوابگاه،کتابخانه،توریستیتفریحی،مجتمعتفریحی_اقامتی،فرهنگسرا،هنرستان،دانشکدهودانشگاه(هنرومعماری،برق،عمرانو..)،مجتمعهایمسکونی،موزهآب،خانهسالمندان،مجموعهآبدرمانی،کانونپرورشفکریکودکان،مرکزموسیقی،آمفیتئاتر،تئاترشهر،نمایشگاهآثارهنری،نمایشگاهنقاشی،شهرکمسکونی،ایستگاهراهآهن،مجتمعاقامتیوبینراهیدرصورتیکهرسالهباموضوعیخاصیراداشتیدمیتوانیدبامجموعههایبالاتعویضنمایید.برایکسباطلاعاتبیشترفقطباشمارهزیرتماسبگیرید2141414091069650600936سیروسبرادرانساعاتتماس:10صبحتا11شبانجامتمامیپروژههایاجراییشاملطراحینقشههایفازیکودو,طراحیداخلیونماوطراحیمحوطهباجدیدترینمتدهایروزوهمچنینتمامیپروژههایدانشجوییازموردیتاپایاننامه طراحیجدیدترینوبهروزتریننقشههایمسکونیوویلاییباضوابطواستانداردهایطراحیشهرداریونظاممهندسیهمانمنطقهوشهر. .طراحیواجراینمایهایمدرنوکلاسیکباکمهزینهترینقسمتممکن.ازجوابدادنبهاساماسهایشمامعذوریم-فقطتماسبرایدریافتپروژههایپاورپوینتنقد،بررسیوتحلیلآثاروبناهایمعماریایرانوخارجیازجمله،دانشکده،مدرسه،هتل،موزه،فرهنگسرا،مجتمعهایمسکونیو...نیزباشمارهپایینتماسحاصلفرمایید..زیباترینآبجکتهایتزئیناتنمارومی،نماکلاسیک،گچبری،معماریکلاسیکو...(تمامینرمافزارهایسهبعدیمعماری)زیباترینآبجکتهایتزئیناتنمارومی،نماکلاسیک،گچبری،معماریکلاسیکو...(تمامینرمافزارهایسهبعدیمعماری)].تخفیفویژهفروشگاهمعماریایرانیانجدیدترینمطالبسایتفیلمفارسیآموزشاسکیسوراندوباماژیک–مدرسعمادالدینزند23/07/2013دانلودکتابآموزشرویتدرمعماریRevit201916/12/2018کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)14/10/2018طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشک25/08/2018دانلودآبجکتماشین3dmax(بهمراهتنظیماتvray)فوقالعادهزیبا–خودروAlfaRomeo06/02/2018دانلودصحنهسهبعدیسرویسبهداشتیوحماممدرن(مکس–vrayوفتوشاپدرمعماری)حرفهای21/01/2018طراحیویلای150متریدوبلکسبسیارزیبا(نقشهویلایایرانیشیبدارشمالکشور)13/01/2018مجموعه12مدلپردهپذیرایی،آشپزخانهواتاقخوابجدید(عکسمدلهایجدیدپردهایرانی)31/12/201721عکسنمایساختمانایرانی(نمایترکیبی–نمارومی–نماسنگی–کلاسیک–مدرنو…)20/12/2017برنامهفیزیکیمهدکودک(اصولوضوابططراحیمهدکودک)15/12/2017دانلود40آبجکتکابینتآشپزخانهبرایرویت(کامپوننترویت–فمیلیرویت)آبجکتآشپزخانهرویت13/12/2017دانلوداصولطراحیبیمارستان(ضوابططراحیبیمارستان)pdf12/12/2017دکوراسیونوطراحیداخلیآپارتمانلوکس(دکوراسیونداخلیمنزل)12/12/2017دانلودآبجکتتختخوابکلاسیک(اختصایمکس،اسکیچآپورویت)مدلسهبعدیکلاسیکfbx–max–obj11/12/2017آموزشراینوبهزبانفارسی(مدلسازیوطراحیسهبعدیساختمانمسکونی)قسمتسوم27/05/2017مجموعه14طرحنمایساختمانمسکونیوتجاری(کلاسیک–رومی–مدرن–ترکیبی–سنگی)26/05/2017مجموعه5طرحنمایساختمانرومیاجراشدهبسیارزیبا(نمارومیدرتهران–نمایکلاسیک)03/05/2017جزوهزبانتخصصیمعماریمهندسخرسند(جزواتکنکورارشدمعماری)01/04/2017مجموعه20طرحمحوطهسازیوطراحیحیاطمسکونیوویلاییکوچک(محوطهسازیویلاییومسکونی)03/03/2017نقشهساختمانیکطبقهمسکونیویلایی90متری(نقشهمسکونیdwg)همکف–اجرایی02/03/2017بخشکاربرانویژهسایتvipآموزشنقشهکشیوطراحیپلانمسکونیدراتوکد(آموزشطراحیپلان،نما،برشبهمراهجزئیاتکامل)vipسیروسبرادران06/05/2014دراینمجموعهآموزشیشمایادخواهیدگرفتکهیکپلانمسکونیرابههمراهنما،برش،پنجرهها،درهاو…بوسیلهنرمافزاراتوکدطراحیکنید.ابتدایاینآموزشباطراحیدیوار...دانلودمجموعهمدلهایسهبعدیوسایلبازیپارکومهدکودکها–vip29/03/2014دانلودآموزشاسکیچآپ2013–LearningSketchUp2013TrainingVideo11/02/2014دانلودنقشههایموزهگوگنهایمبیلبائواثرفرانکگریبههمراهسهبعدی23/01/2014دانلودبهترینسالنامهمعماریآسیاArchitecture@No1423/01/2014آموزشنرمافزارهایتخصصیمعماریوعمراندانلودکتابآموزشرویتدرمعماریRevit2019سیروسبرادران16/12/2018نرمافزاررویتبرایمعماریازمحبوبترینوپرکاربردتریننرمافزارهایسهبعدیمعماریبهشمارمیرودکهبهجراتمیتوانگفتبعدازتریمکسدررتبهدومقراردارد.(آموزشرویت2019...کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)14/10/2018دانلودآبجکتماشین3dmax(بهمراهتنظیماتvray)فوقالعادهزیبا–خودروAlfaRomeo06/02/2018دانلودصحنهسهبعدیسرویسبهداشتیوحماممدرن(مکس–vrayوفتوشاپدرمعماری)حرفهای21/01/2018دانلود40آبجکتکابینتآشپزخانهبرایرویت(کامپوننترویت–فمیلیرویت)آبجکتآشپزخانهرویت13/12/2017فایلهایسعبعدیوتریدیمکسکاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)سیروسبرادران14/10/2018نرمافزارمعماریراینوrhinoواسکیچآپsketchupازمعروفترینوباکیفیتتریننرمافزارهایسهبعدیطراحیساختمانومعماریبشمارمیرود.یکیازمشکلاتکارباایننرمافزارهاکمبودمتریالهایآماده...دانلودآبجکتماشین3dmax(بهمراهتنظیماتvray)فوقالعادهزیبا–خودروAlfaRomeo06/02/2018دانلودصحنهسهبعدیسرویسبهداشتیوحماممدرن(مکس–vrayوفتوشاپدرمعماری)حرفهای21/01/2018دانلود40آبجکتکابینتآشپزخانهبرایرویت(کامپوننترویت–فمیلیرویت)آبجکتآشپزخانهرویت13/12/2017دانلودآبجکتتختخوابکلاسیک(اختصایمکس،اسکیچآپورویت)مدلسهبعدیکلاسیکfbx–max–obj11/12/2017دانلودمدلسهبعدیلوسترکلاسیک(آبجکتلوسترکلاسیکفوقالعادهزیبا)3DsMax–V-Ray16/02/2017دانلودمجموعه110تکسچرفرشایرانیباکیفیتبالا(تکسچررویت–لومیون–آرشیکد–اسکیچآپوتریدیمکس)16/10/2016نقشهضوابطواستانداردهایطراحیفضاهاطراحیویلای150متریدوبلکسبسیارزیبا...13/01/201821عکسنمایساختمانایرانی(نمای...20/12/2017برنامهفیزیکیمهدکودک(اصولوضوابط...15/12/2017دانلوداصولطراحیبیمارستان(ضوابططراحی...12/12/2017دانلودنقشهوپلانویلای100متری...16/01/2017دانلودنقشهمجتمعتجاریومرکزخرید...08/12/2016طرحویلایمدرناجراشدهدرطالقان...30/11/2016دانلودضوابطواستانداردهایطراحیدانشکدهمعماری...27/10/2016طرحمرکزمحله(مجموعهفرهنگیهنری...27/04/2016نقشهساختمانمسکونی3طبقهبابر...07/12/2015طرحبرجومجتمعمسکونیرومارزیدنس...04/08/2015ضوابطومقرراتطرحتفضیلیشهرداریتهران...07/01/2015دکوراسیونداخلیونمایساختمانطراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشکسیروسبرادران25/08/2018طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشک (نقشههایویلایی)طراحیویلایشهرییزدبراساسیکطرحمفهومیحاصلازجرماشکالهندسی...طراحیویلای150متریدوبلکسبسیارزیبا(نقشهویلایایرانیشیبدارشمالکشور)13/01/2018مجموعه12مدلپردهپذیرایی،آشپزخانهواتاقخوابجدید(عکسمدلهایجدیدپردهایرانی)31/12/201721عکسنمایساختمانایرانی(نمایترکیبی–نمارومی–نماسنگی–کلاسیک–مدرنو…)20/12/2017دکوراسیونوطراحیداخلیآپارتمانلوکس(دکوراسیونداخلیمنزل)12/12/2017معماریروزدانشجوییدانلوداصولطراحیبیمارستان(ضوابططراحیبیمارستان)pdfسیروسبرادران12/12/2017طراحیبیمارستانوفضاهایدرمانیمانندهرفضایمعماریدیگریدارایاصولوضوابطخاصخودمیباشد.بسیاریازدانشجویانمعماریبرایطراحیپایاننامهمعماریوطرح4خودبهایناصولوضوابطبرای...طرحمرکزمحله(مجموعهفرهنگیهنریمحله)–بههمراهنقشهوشیتبندی27/04/2016دانلودپروژهمترهوبرآوردساختمانمسکونی(نقشهبههمراهریزمترهکامل)03/11/2015مجتمعمسکونیچنارانپارکتهران–طراحیمهندسمعمارفرزاددلیری–آپارتمانمسکونیدرتهران25/10/2015مجموعه55اثرمنتخبطرحهایمعماریعمادزند–نماهایساختمانی–فوقالعادهزیبا12/11/2013گالریعکسمقالاتمعماریدانلودکتابآسایشدرپناهمعماریهمسازبااقلیم–دکترمحمودرازجویانسیروسبرادران20/10/2016کتابآسایشدرپناهمعماریهمسازبااقلیمیکیازمنابعمهمکنکورارشدودکترایمعماریبشمارمیرودکهبهاقلیمکلیهمناطق ایرانپرداختهشدهاست.گزیدهایکوتاهدربارهکتابآسایشدرپناهمعماری...کتابجدیدتریندتایلهایمعماریوسازهای(مصالحجدیدساختمانی)اختصاصیاجراییوامتحاننظاممهندسی02/09/2016دانلودفهرستبهایابنیهساختمان1395(کلیهرشتهها)–فهرستبها9521/05/2016دانلودمقالهآرامشدرمعماری–مقالاتمعماری22/02/2016دانلودکتابنکاتکلیدیاسکیسوراندویکنکورارشدمعماری(جزوهارشدمعماری)14/07/2014ابزارکیوجودنداردورودمرابهخاطربسپارورودرمزتانرافراموشکردید؟دسته‌هادسته‌هاگزینشدستهIESLightsآآآآآآآآآآآآآآآبجکترویت(کامپوننترویت–فمیلیرویت)آزمونهاآموزشv-rayتریدیمکسواسکیچآپآموزشاتوکدآموزشاسکیچآپSketchupآموزشاسکیس،راندوفکروکی،شیتبندیآموزشتریدیمکسآموزشراینوRhinoآموزشرویتRevitآموزشفتوشاپدرمعماریآموزشنرمافزارهایتخصصیمعماریوعمرانآموزشیاخبارواطلاعیهاداریاستخروسالنورزشهایآبیاسکیسوراندواقامتیاقلیمانسان،طبیعت،معماریانسانطبیعتمعماریایرانیبخشکاربرانویژهسایتvipبلوکهایمبلمانبناهایتاریخیبناهایتاریخیایرانیبناهایتاریخیخارجیبیمارستانپارکپایانهمسافربریپرسوناژپروژهکارآموزیپروژهمترهوبرآوردپروژههایدانشجوییپروژههایشرکتهایایرانیتازههایعمرانومعماریتجاریترمینالوایستگاهاتوبوستصاویرHDRIتفریحیتنظیمشرایطمحیطیجدیترینآثارمعماریروزدنیاجزواتدرسیوآئیننامههاخارجیخدماتیدانشکدهودانشگاهدانلودنرمافزارهایمعماریدتایلهایاجراییساختمانیدرمانیدکوراسیونداخلیونمایساختمانزندگینامهمعمارانایرانیزندگینامهمعمارانخارجیزیباترینآثارمعماریروزدنیاساختمانهایبسیارزیباسایراماکنسبکهاودورانهایمعماریسرگرمی(معماریوعمران)سینماوپردیسسینماییشیتبندیمعماریصنعتیطراحیاماکنوفضاهابهمراهضوابططراحیبازارچهطراحیبیمارستانطراحیپارکوباغهاطراحیترمینالطراحیخانهسالمندانطراحیخوابگاهطراحیدانشکدهطراحیدکوراسیونداخلیومبلمانطراحیساختمانهایمسکونیوآپارتمانیطراحیسینماطراحیفرهنگسراطراحیفرودگاهطراحیکتابخانهطراحیمجتمعتجاریومراکزخریدطراحیمدرسهوهنرستانودبیرستانطراحیمراکزموسیقی(خانهموسیقی)طراحیمسجدطراحیمهدکودکوخانهکودکطراحیموزهطراحینماطراحیهتلطراحیویلاطرحدانشجوییعکسهایدکوراسیونداخلیعکسهاینمایساختمانفایلهایسعبعدیوتریدیمکسفایلهایسهبعدیفرهنگیفرودگاهفروشگاهمحصولاتمعماریفضایسبزفیلمومستندفیلمومستندهایعمرانوسازهایفیلمومستندهایمعماریکاردانیبهکارشناسی–ارشدکافیشاپکانسپت،طرح،ایده،فرمکتابهایمعماریوعمرانکتابومجلاتمعماری،دکوراسیونداخلیوعمرانکتابهایتخصصیعمرانکتابهایتخصصیمعماریکلینیکتخصصیگالریعکسماکتمبانینظریمعماریمترووایستگاهراهآهنمتریالوتکسچرمتفرقهمتلومجتمعهایبینراهیمجتمعفرهنگیوفرهنگسرامجتمعهایمسکونیبزرگمجلاتدکوراسیونداخلیمجلاتمعماریمجموعهآبجکتهایEvermotionArchmodelsمرمتیمسکونیمطالبومفاهیمطراحیدکوراسیونداخلیمطالعاتمعماریمعرفیآثارمعمارانایرانیمعرفیآثارمعمارانخارجیمعمارانمعماریمعماریمعماریارگانیکمعماریاسلامیمعماریاسلامیمعماریایرانیمعماریبیونیکمعماریپستمدرنمعماریجهانمعماریخارجیمعماریرنسانسمعماریروزدانشجوییمعماریمدرنقرن21معماریمصرمعماریمعاصرایرانمفاهیممغماریمقالاتمقالاتاجراییساختمانمقالاتشهرسازیمقالاتعمرانمقالاتمعماریمقالاتمعماریمنظرمهدکودک(خانهکودک)موزهنظاممهندسینقشهنقشهبناهایتاریخینقشههایاختصاصیاعضایvipنقشههایسازهاینقشههایفاز2نقشههایمسکونیوآپارتمانینقشههایمعمارینقشههایویلاییهتلورزشیویلاویلامطالبداغمطالبتازهنظربرچسبهادانلودنرمافزارV-rayForSketchUp–وریمخصوصاسکیچآپ09/09/2011طرحمعماریکتابخانه–پلان،نماوعکسهایسهبعدی25/04/2011نقشههایدانشکدههنرومعماریبهمراهسهبعدی03/06/2011دانشکدهمعماری–اسکیسوراندو20/03/2011دانلودنقشههایساختمانمسکونی3طبقه(پلان،نما،برش)02/02/2012دانلودکتابآموزشرویتدرمعماریRevit201916/12/2018کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)14/10/2018طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشک25/08/2018دانلودآبجکتماشین3dmax(بهمراهتنظیماتvray)فوقالعادهزیبا–خودروAlfaRomeo06/02/2018دانلودصحنهسهبعدیسرویسبهداشتیوحماممدرن(مکس–vrayوفتوشاپدرمعماری)حرفهای21/01/2018ماشین:سلام.ممنونازمطالبخوبتون.وبخیلیخوبیدارید...کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)-پرشینکد-فارسیکد-وبسایتتخصصیمعماریوعمران:[…]متریالهایvismatارائهشدهبرایراینوواسکیچآپقابلاس...کاملترینمجموعهمتریالهایراینوواسکیچآپ(150متریالvismatبههمراهتکسچر)-پرشینکد-فارسیکد-وبسایتتخصصیمعماریوعمران:[…]متریالهایvismatارائهشدهبرایراینوواسکیچآپقابلاس...طراحیپلانخانهویلایییزد(نقشهونمایساختمانمسکونیدرشهریزد)اقلیمگرموخشک:[…][…]...ورد:سلامممنونازشما...معماریسایتمعماریپرشینکدفارسیکدپلاننقشههایمعماریدانلودنقشهدانلودنقشههایمعمارینقشهپارسیانکددانلودپلانمطالبمعمارینقشهمعمارینمایساختمانعکسمعماریمعماریایرانینقشهویلانقشهاتوکدیطراحیمعماریپایاننامهمعماریبهترینسایتمعماریطرحمعماریکانسپتنماوبسایتمعماریکانالمعماریمادرتلگرام جدیدترینمطالب(خبر،آموزشنرمافزارهایمعماری،نقشههایمعماریوسازهای،پروژههایدانشجوییمعماری،عکسهایدکوراسیونداخلیونمایساختمانو...رابهدرسریعترینزمانممکنازکانالمعماریدریافتکنید....https://telegram.me/farsicad.@farsicad....انجمنمعمارینقشنگاربارکدخوانچهکارکنیمکهگوگلسایتراببیندطراحیسایتآشناییباحیواناتخانگیساختمانچندطبقهبااسکلتفلزیکاربردانکودرشمارشتعدادصاعقهباکانترصاعقهگیرارستریاصاعقهگیرچیست؟محافظتازکولرگازیبااستابلایزرVmwareچیستوکاربردآندرسرورمجازیچگونهاستعواملتاثیرگذاربرمقاومتبتنابزارکخبرنامهمشترکخبرنامهماشویدمشترکمعماریدانلودپروژههتلبههمراهسهبعدیونقشههایمعماری(پایاننامههتل)نقشههاوسهبعدیکاملپروژههتل۵ستاره  – طراحیهتلنیزمانندهرپروژهمعماریدیگریویژگیهایخا[...]رسالهتجاریتفریحیبههمراهنقشهوسهبعدیرایگان–doc–dwg(مجتمعتفریحیتجاری)نقشهمجتمعتجاریتفریحی–پلانمجتمعتجاریتفریحی–پلانمجتمعتجاریتفریحیدرتهران–پلانمجتمعتج[...]دانلودنقشههایآمفیتئاتر(تئاترشهر)مجتمعفرهنگیهنریپلانآمفیتئاتر٬پلانآمفیتئاترdwg٬پلانآمفیتئاترروباز٬پلانتئاترشهرتهران٬پلانتاترشهرتهر[...]پروژهتحلیلفضایشهریمیدانبهارستانتهران(تحلیلفضایشهریpdf)میدانبهارستانیکیازقدیمی‌ترینمیدان‌هاومحله‌هایتهراناستکهازجنوببهمحلهسرچشمه،ازشمالبه[...]دانلود۳شیتلایهبازمعماری(شیتبندیمعماریpsd)شیتلایهبازpsdآخرینمرحلهتحویلپروژهمعماریوگلسرسبدهرپروژهایباشیتبندیبدستمیآید. شیتلایهباز(شیتلا[...]پروژهتحلیلمیداننقشجهاناصفهانبههمراهسایتپلاناتوکدی(تحلیلفضایشهری)میداننقشجهانیکیازآثارجهانیایراناستکهنامشدرفهرستمیراثجهانییونسکوقراردارد.( میداننق[...]ضوابطواستانداردهایفضاهایورزشی(طراحیمعماریسالنهایورزشیچندمنظوره)بهطورمشخصساختوتجهیزاماکنورزشیبراساسنیازهاجامعهمیباشد.ولیعلیرغماینکهاحداثاماکنورزشیب[...]پروژهروستا۲معماری–امامدهلاهیجانگیلان(پروژهروستا۲درشمال)پروژهروستاpptشهرستانلاهیجاندارایدوبخشرودبنهومرکزیمیباشدوهمچنیندارای۷دهستاناستکهبهترتیبزیرمیباش[...]کاملتریننقشهاتوکدیتهران(نقشهشهرتهرانdwg)–تمامیمناطق–نقشهتهرانبزرگ‌ترینشهروپایتختایران،مرکزاستانتهرانوشهرستانتهرانباجمعیّت۸٬۲۴۴٬۵۳۵نفرومساحت۷۳۰ک[...]پاورپوینتخانههوشمندوهوشمندسازیدرساختمان(خانههوشمندچیست؟)ساختمانهوشمندباپیشرفتروزافزونتکنولوژیبهطورمداومشاهدظهورفناوریهایجدیددرعرصههایگوناگونزندگیهستیم.[...]برچسباسکیسبهترینسایتمعماریبهترینهایمعماریدانلودنقشهدانلودنقشههایمعماریدانلودپلاندکوراسیوندکوراسیونداخلیسایتمعماریسهبعدیشیتبندیطراحیداخلیطراحیمعماریطراحیویلاطرحطرحمعماریطرحویلاعکسمعماریعکسهایمعماریفارسیکدمطالبمعماریمعماریمعماریاسلامیمعماریایرانیمقالاتمعماریمقالهمعمارینقشهنقشهاتوکدینقشهمعمارینقشههایمعمارینقشهویلانمانمایساختمانوبسایتمعماریوبلاگمعماریویلاپارسیانکدپایاننامهمعماریپرشینکدپلانپلانساختمانپلانمسکونیپلانهایمعماریپلانویلاکانسپت©Copyright2013,AllRightsReserved.|PoweredbyWordPress|Designedbybdayhآماردرحالبارگذاریدرحالبارگذاری